Sử dụng Pi-hole làm DNS proxy để chặn quảng cáo và theo dõi

heavysnake891

New member
Mạng ## Sử dụng PI-Hole làm proxy DNS để chặn quảng cáo và giám sát mạng

** Pi-Hole là gì? **

PI-Hole là một phần mềm miễn phí và nguồn mở hoạt động như một hố chìm DNS.Nó có thể được cài đặt trên Raspberry Pi hoặc bất kỳ thiết bị Linux nào khác.PI-HOLE chặn quảng cáo bằng cách lọc các yêu cầu DNS và chuyển hướng chúng đến một lỗ đen.Điều này ngăn quảng cáo tải trong trình duyệt của bạn, điều này có thể cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn và tiết kiệm băng thông của bạn.

** Cách thiết lập Pi-Hole **

Thiết lập PI-Hole tương đối đơn giản.Bạn có thể làm theo các hướng dẫn trên trang web PI-Hole.Đây là các bước cơ bản:

1. Cài đặt Raspbian trên Raspberry Pi.
2. Cài đặt phần mềm PI-HOLE.
3. Định cấu hình PI-Hole để sử dụng máy chủ DHCP của bộ định tuyến.
4. Định cấu hình các thiết bị của bạn để sử dụng lỗ PI làm máy chủ DNS của họ.

** Cách sử dụng Pi-Hole **

Khi PI-HOLE được thiết lập, bạn có thể bắt đầu chặn quảng cáo.Dưới đây là một vài điều bạn có thể làm với PI-Hole:

* Chặn quảng cáo trên thiết bị của bạn.
* Theo dõi lưu lượng mạng của bạn.
* Xem trang web nào đang phục vụ quảng cáo.
* Chặn quảng cáo cụ thể hoặc miền quảng cáo.

** Lợi ích của việc sử dụng lỗ pi **

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng lỗ PI, bao gồm:

* Cải thiện kinh nghiệm duyệt web.Quảng cáo khối PI, có thể cải thiện trải nghiệm duyệt của bạn bằng cách làm cho các trang tải nhanh hơn và giảm phân tâm.
* Băng thông đã lưu.Quảng cáo khối Pi, có thể giúp bạn tiết kiệm băng thông.
* Tăng quyền riêng tư.PI-HOLE ngăn dữ liệu duyệt web của bạn được thu thập bởi các mạng AD.
* Cải thiện bảo mật.PI-HOLE có thể chặn quảng cáo độc hại có thể lây nhiễm cho thiết bị của bạn bằng phần mềm độc hại.

** Cách khắc phục sự cố Pi-Hole **

Nếu bạn đang gặp sự cố với PI-HOLE, có một vài điều bạn có thể kiểm tra:

* Đảm bảo lỗ PI đang chạy và dịch vụ được bật.
* Kiểm tra cài đặt DHCP của bộ định tuyến của bạn để đảm bảo rằng nó sử dụng PI-Hole làm máy chủ DNS.
* Kiểm tra các thiết bị của bạn để đảm bảo họ sử dụng PI-Hole làm máy chủ DNS của họ.
* Kiểm tra nhật ký PI-HOLE để biết lỗi.

**Người giới thiệu**

* [Tài liệu Pi-Hole] (https://docs.pi-hole.net/)
* [Pi-Hole subreddit] (https://www.reddit.com/r/pihole/)
* [Diễn đàn Pi-Hole] (https://forum.pi-hole.net/)

## hashtags

* #Pihole
* #Adblocking
* #dns
* #giám sát mạng
* #sự riêng tư
=======================================
network ## Use Pi-Hole as DNS proxy to block ads and monitor network

**What is Pi-Hole?**

Pi-Hole is a free and open-source software that acts as a DNS sinkhole. It can be installed on a Raspberry Pi or any other Linux device. Pi-Hole blocks ads by filtering DNS requests and redirecting them to a black hole. This prevents ads from loading in your browser, which can improve your browsing experience and save you bandwidth.

**How to set up Pi-Hole**

Setting up Pi-Hole is relatively simple. You can follow the instructions on the Pi-Hole website. Here are the basic steps:

1. Install Raspbian on a Raspberry Pi.
2. Install the Pi-Hole software.
3. Configure Pi-Hole to use your router's DHCP server.
4. Configure your devices to use Pi-Hole as their DNS server.

**How to use Pi-Hole**

Once Pi-Hole is set up, you can start blocking ads. Here are a few things you can do with Pi-Hole:

* Block ads on your devices.
* Monitor your network traffic.
* See which websites are serving ads.
* Block specific ads or ad domains.

**Benefits of using Pi-Hole**

There are many benefits to using Pi-Hole, including:

* Improved browsing experience. Pi-Hole blocks ads, which can improve your browsing experience by making pages load faster and reducing distractions.
* Saved bandwidth. Pi-Hole blocks ads, which can save you bandwidth.
* Increased privacy. Pi-Hole prevents your browsing data from being collected by ad networks.
* Improved security. Pi-Hole can block malicious ads that can infect your devices with malware.

**How to troubleshoot Pi-Hole**

If you're having trouble with Pi-Hole, there are a few things you can check:

* Make sure Pi-Hole is running and that the service is enabled.
* Check your router's DHCP settings to make sure it's using Pi-Hole as the DNS server.
* Check your devices to make sure they're using Pi-Hole as their DNS server.
* Check the Pi-Hole logs for errors.

**References**

* [Pi-Hole documentation](https://docs.pi-hole.net/)
* [Pi-Hole subreddit](https://www.reddit.com/r/pihole/)
* [Pi-Hole forum](https://forum.pi-hole.net/)

## Hashtags

* #Pihole
* #Adblocking
* #dns
* #networkmonitoring
* #privacy
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top