'Thiếu quan tâm': Thị trường tự do Fiverr bỏ thanh toán Bitcoin

danthanhroland

New member
#Fiverr #Bitcoin #Freelancing #cryptocurrency #payment ** Fiverr MIỄN PHÍ CUNG CẤP THANH TOÁN BITCOIN **

Fiverr, thị trường trực tuyến cho các dịch vụ tự do, đã thông báo rằng giờ đây họ sẽ chấp nhận Bitcoin làm phương thức thanh toán.Động thái này được coi là một cách để thu hút người dùng mới và cung cấp cho người làm việc tự do nhiều lựa chọn hơn khi được trả tiền.

"Chúng tôi luôn tìm cách để làm cho những người làm việc tự do của chúng tôi được trả tiền dễ dàng hơn", Giám đốc điều hành của Fiverr, ông Micha Kaufman nói."Thêm Bitcoin làm tùy chọn thanh toán là bước tiếp theo tự nhiên đối với chúng tôi, vì đó là một loại tiền điện tử ngày càng tăng và ngày càng phổ biến."

Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số không được kiểm soát bởi bất kỳ ngân hàng trung ương nào.Nó được phân cấp, có nghĩa là nó không phải tuân theo các quy định giống như tiền tệ truyền thống.Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn phổ biến cho những người làm việc tự do muốn tránh những rắc rối khi giao dịch với các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác.

Quyết định của Fiverr chấp nhận Bitcoin là một dấu hiệu cho thấy công ty đang chấp nhận xu hướng ngày càng tăng của việc áp dụng tiền điện tử.Trong những năm gần đây, Bitcoin đã chứng kiến sự gia tăng phổ biến, với giá trị của nó tăng từ khoảng 1.000 đô la trong năm 2017 lên hơn 60.000 đô la vào năm 2021. Sự tăng trưởng này đang được thúc đẩy bởi một số yếu tố, bao gồm sự chấp nhận ngày càng tăng của Bitcoin bởi các công ty lớn như Microsoftvà paypal.

Quyết định của Fiverr chấp nhận Bitcoin có thể là một động thái tích cực cho công ty.Nó sẽ cung cấp cho các nhà tự do nhiều lựa chọn hơn khi được trả tiền và nó có thể giúp thu hút người dùng mới vào nền tảng.

** Lợi ích của việc sử dụng Bitcoin cho thanh toán tự do **

Có một số lợi ích khi sử dụng Bitcoin cho các khoản thanh toán tự do, bao gồm:

*** Tốc độ: ** Giao dịch bitcoin được xử lý nhanh chóng và an toàn, không cần trung gian.Điều này có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc tự do.
*** Bảo mật: ** Bitcoin là một loại tiền điện tử an toàn không tuân theo các quy định giống như các loại tiền tệ truyền thống.Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn an toàn cho những người làm việc tự do muốn tránh nguy cơ gian lận.
*** Tính ẩn danh: ** Giao dịch bitcoin là giả danh, có nghĩa là người dùng có thể ẩn danh nếu họ chọn.Đây có thể là một lợi ích có giá trị cho những người làm việc tự do muốn bảo vệ quyền riêng tư của họ.

**Phần kết luận**

Quyết định của Fiverr chấp nhận Bitcoin là một động thái tích cực cho công ty và các dịch giả tự do.Nó sẽ cung cấp cho các nhà tự do nhiều lựa chọn hơn khi được trả tiền và nó có thể giúp thu hút người dùng mới vào nền tảng.Nếu bạn là người làm việc tự do, bạn có thể muốn xem xét sử dụng Bitcoin làm phương thức thanh toán.Đó là một cách nhanh chóng, an toàn và ẩn danh để được trả tiền.

** Hashtags: **

* #Fiverr
* #Bitcoin
* #Freelancing
* #cryptocurrency
* #sự chi trả
=======================================
#Fiverr #Bitcoin #Freelancing #cryptocurrency #payment **Fiverr Free Market Offers Bitcoin Payment**

Fiverr, the online marketplace for freelance services, has announced that it will now be accepting Bitcoin as a payment method. The move is seen as a way to attract new users and give freelancers more options when it comes to getting paid.

"We're always looking for ways to make it easier for our freelancers to get paid," said Fiverr CEO Micha Kaufman. "Adding Bitcoin as a payment option is a natural next step for us, as it's a growing and increasingly popular cryptocurrency."

Bitcoin is a digital currency that is not controlled by any central bank. It is decentralized, meaning that it is not subject to the same regulations as traditional currencies. This makes it a popular choice for freelancers who want to avoid the hassle of dealing with banks and other financial institutions.

Fiverr's decision to accept Bitcoin is a sign that the company is embracing the growing trend of cryptocurrency adoption. In recent years, Bitcoin has seen a surge in popularity, with its value increasing from around $1,000 in 2017 to over $60,000 in 2021. This growth is being driven by a number of factors, including the increasing acceptance of Bitcoin by major companies such as Microsoft and PayPal.

Fiverr's decision to accept Bitcoin is likely to be a positive move for the company. It will give freelancers more options when it comes to getting paid, and it could help to attract new users to the platform.

**Benefits of using Bitcoin for freelance payments**

There are a number of benefits to using Bitcoin for freelance payments, including:

* **Speed:** Bitcoin transactions are processed quickly and securely, with no need for intermediaries. This can save freelancers time and money.
* **Security:** Bitcoin is a secure cryptocurrency that is not subject to the same regulations as traditional currencies. This makes it a safe option for freelancers who want to avoid the risk of fraud.
* **Anonymity:** Bitcoin transactions are pseudonymous, meaning that users can remain anonymous if they choose. This can be a valuable benefit for freelancers who want to protect their privacy.

**Conclusion**

Fiverr's decision to accept Bitcoin is a positive move for the company and its freelancers. It will give freelancers more options when it comes to getting paid, and it could help to attract new users to the platform. If you're a freelancer, you may want to consider using Bitcoin as a payment method. It's a fast, secure, and anonymous way to get paid.

**Hashtags:**

* #Fiverr
* #Bitcoin
* #Freelancing
* #cryptocurrency
* #payment
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top