Xây dựng tool tự động check và loại bỏ proxy kém chất lượng

#Proxy #Bad-Proxy #Remove-Proxy #Proxy-Checker #Proxy-List ### Build Build Kiểm tra và xóa các proxy chất lượng kém

Proxy là một công cụ có giá trị để cạo web, nhưng chúng cũng có thể là một nguồn vấn đề.Các proxy xấu có thể làm chậm sự cạo của bạn, giới thiệu lỗi và thậm chí khiến bạn bị cấm từ các trang web.

Để tránh những vấn đề này, điều quan trọng là sử dụng trình kiểm tra proxy để thường xuyên kiểm tra chất lượng của các proxy của bạn.Một trình kiểm tra proxy tốt sẽ kiểm tra các proxy về tốc độ, độ tin cậy và tính ẩn danh.Nó cũng sẽ loại bỏ bất kỳ proxy nào không còn hoạt động hoặc đã được đưa vào danh sách đen bởi các trang web.

Bạn có thể xây dựng trình kiểm tra proxy của riêng mình bằng nhiều công cụ nguồn mở.Dưới đây là các bước liên quan:

1. Chọn thư viện trình kiểm tra proxy.Có một số thư viện kiểm tra proxy khác nhau có sẵn, chẳng hạn như [pysocks] (https://pypi.org/project/pysocks/), [proxyChecker] (https://github.com/jimbobbennett/proxychecker)Proxycycrape] (https://github.com/jimbobbennett/proxycrape).
2. Cài đặt thư viện.Khi bạn đã chọn thư viện, bạn có thể cài đặt nó bằng PIP.
3. Viết tập lệnh trình kiểm tra proxy.Kịch bản sẽ cần:
* Kết nối với máy chủ proxy.
* Gửi yêu cầu đến một trang web kiểm tra.
* Kiểm tra mã phản hồi.
* Nếu mã phản hồi không phải là 200, proxy được coi là xấu và nên được xóa.
4. Chạy tập lệnh.Kịch bản sẽ kiểm tra tất cả các proxy trong danh sách của bạn và xóa bất kỳ cái nào xấu.

Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ kiểm tra proxy dựa trên đám mây, chẳng hạn như [ProxySyesh] (https://proxymesh.com/) hoặc [Dữ liệu sáng] (https://brightdata.com/).Các dịch vụ này cung cấp nhiều tính năng khác nhau, chẳng hạn như:

* Kiểm tra proxy tự động
* Quản lý danh sách đen
* Vòng quay proxy

Bằng cách sử dụng trình kiểm tra proxy, bạn có thể đảm bảo rằng các proxy của bạn luôn hoạt động và bạn không sử dụng bất kỳ proxy xấu nào.Điều này sẽ giúp bạn cải thiện tốc độ, độ tin cậy và tính ẩn danh của việc quét web của bạn.

### hashtags

* #Ủy quyền
* #-Proxy
* #Remove-Proxy
* #Proxy-Checker
* #Proxy-list
=======================================
#Proxy #Bad-proxy #Remove-proxy #Proxy-checker #Proxy-list ### Build automatically check and remove poor quality proxies

Proxies are a valuable tool for web scraping, but they can also be a source of problems. Bad proxies can slow down your scraping, introduce errors, and even get you banned from websites.

To avoid these problems, it's important to use a proxy checker to regularly check the quality of your proxies. A good proxy checker will test proxies for speed, reliability, and anonymity. It will also remove any proxies that are no longer working or that have been blacklisted by websites.

You can build your own proxy checker using a variety of open-source tools. Here are the steps involved:

1. Choose a proxy checker library. There are a number of different proxy checker libraries available, such as [PySocks](https://pypi.org/project/PySocks/), [ProxyChecker](https://github.com/jimbobbennett/proxychecker), and [ProxyScrape](https://github.com/jimbobbennett/proxyscrape).
2. Install the library. Once you've chosen a library, you can install it using pip.
3. Write a proxy checker script. The script will need to:
* Connect to a proxy server.
* Send a request to a test website.
* Check the response code.
* If the response code is not 200, the proxy is considered bad and should be removed.
4. Run the script. The script will check all of the proxies in your list and remove any that are bad.

You can also use a cloud-based proxy checker service, such as [ProxyMesh](https://proxymesh.com/) or [Bright Data](https://brightdata.com/). These services offer a variety of features, such as:

* Automated proxy testing
* Blacklist management
* Proxy rotation

By using a proxy checker, you can ensure that your proxies are always working and that you're not using any bad proxies. This will help you to improve the speed, reliability, and anonymity of your web scraping.

### Hashtags

* #Proxy
* #Bad-proxy
* #Remove-proxy
* #Proxy-checker
* #Proxy-list
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top