1 tài khoản paypal có thể add được bao nhiêu thẻ visa, master card?

tinypanda342

New member
### Tôi có thể thêm bao nhiêu thẻ Visa và MasterCard vào tài khoản PayPal của mình?

PayPal là một phương thức thanh toán trực tuyến phổ biến cho phép bạn gửi và nhận tiền từ bạn bè, gia đình và doanh nghiệp.Bạn cũng có thể sử dụng PayPal để mua hàng trực tuyến.

Khi bạn đăng ký tài khoản PayPal, bạn có thể thêm tối đa 5 thẻ Visa và MasterCard.Bạn cũng có thể thêm các phương thức thanh toán khác, chẳng hạn như thẻ ghi nợ, tài khoản ngân hàng và séc điện tử.

Để thêm thẻ vào tài khoản PayPal của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập vào tài khoản PayPal của bạn.
2. Nhấp vào tab "ví".
3. Nhấp vào nút "Thêm thẻ".
4. Nhập thông tin thẻ của bạn.
5. Nhấp vào nút "Thêm thẻ".

Khi bạn đã thêm một thẻ vào tài khoản PayPal của mình, bạn có thể sử dụng nó để mua hàng trực tuyến.Bạn cũng có thể sử dụng số dư PayPal của mình để trả tiền mua hàng.

** Dưới đây là 5 hashtag mà bạn có thể sử dụng cho bài viết này: **

* #PayPal
* #Hộ chiếu
* #MasterCard
* #sự chi trả
* #Onlineshopping
=======================================
### How Many Visa and Mastercard Cards Can I Add to My PayPal Account?

PayPal is a popular online payment method that allows you to send and receive money from friends, family, and businesses. You can also use PayPal to make purchases online.

When you sign up for a PayPal account, you can add up to 5 Visa and Mastercard cards. You can also add other payment methods, such as debit cards, bank accounts, and electronic checks.

To add a card to your PayPal account, follow these steps:

1. Log in to your PayPal account.
2. Click the "Wallet" tab.
3. Click the "Add a card" button.
4. Enter your card information.
5. Click the "Add card" button.

Once you have added a card to your PayPal account, you can use it to make purchases online. You can also use your PayPal balance to pay for purchases.

**Here are 5 hashtags that you can use for this article:**

* #PayPal
* #Visa
* #MasterCard
* #payment
* #Onlineshopping
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top