Tổng hợp các cách thức để bypass captcha khi dùng proxy

levyanh.thu

New member
#Proxy #captcha #bypass #vpn #google ## Cách bỏ qua captcha khi sử dụng proxy

CAPTCHA (Thử nghiệm Turing công khai hoàn toàn tự động để nói với máy tính và con người khác biệt) là một thử nghiệm được sử dụng để đảm bảo rằng người dùng là người chứ không phải bot.Nó thường được sử dụng trên các trang web để ngăn chặn các đệ trình thư rác tự động.Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng máy chủ proxy, bạn có thể thấy rằng bạn không thể bỏ qua CAPTCHA.Điều này là do các proxy thường chia sẻ địa chỉ IP với những người dùng khác, điều này có thể gây khó khăn cho các trang web để phân biệt giữa con người và bot.

Có một số cách để bỏ qua CAPTCHA khi sử dụng proxy.Dưới đây là một vài trong số các phương pháp phổ biến nhất:

*** Sử dụng bộ giải captcha. ** Bộ giải Captcha là một dịch vụ có thể tự động giải quyết captchas cho bạn.Có một số bộ giải Captcha khác nhau có sẵn, cả miễn phí và trả tiền.
*** Sử dụng VPN. ** Một VPN (mạng riêng ảo) có thể giúp bạn bỏ qua CAPTCHA bằng cách che giấu địa chỉ IP của bạn.Điều này làm cho nó xuất hiện với các trang web mà bạn đang kết nối từ một vị trí khác, điều này có thể giúp bạn bỏ qua các captchas dựa trên địa chỉ IP.
*** Sử dụng tiện ích mở rộng trình duyệt. ** Có một số tiện ích mở rộng trình duyệt có thể giúp bạn bỏ qua các captchas.Các tiện ích mở rộng này thường hoạt động bằng cách sử dụng bộ giải captcha hoặc bằng cách che giấu địa chỉ IP của bạn.

Nếu bạn không thể bỏ qua CAPTCHA bằng một trong những phương thức này, bạn có thể cần liên hệ với quản trị viên trang web và yêu cầu họ đưa danh sách trắng địa chỉ IP của bạn.

## Mẹo bổ sung

* Nếu bạn đang sử dụng máy chủ proxy miễn phí, có thể máy chủ đang được sử dụng bởi những người dùng khác để spam trang web.Điều này có thể dẫn đến địa chỉ IP của bạn bị liệt vào danh sách đen bởi các trang web, điều này sẽ khiến việc bỏ qua các captchas trở nên khó khăn hơn.
* Nếu bạn đang sử dụng VPN, hãy chắc chắn rằng bạn chọn nhà cung cấp có uy tín.Một số nhà cung cấp VPN bán dữ liệu của bạn cho các bên thứ ba, có thể làm tăng nguy cơ bạn bị spam nhắm mục tiêu.
* Hãy cẩn thận khi sử dụng các tiện ích mở rộng trình duyệt để bỏ qua captchas.Một số tiện ích mở rộng có thể chứa phần mềm độc hại hoặc phần mềm độc hại khác.

## hashtags

* #Ủy quyền
* #Mã ngẫu nhiên
* #Đường vòng
* #vpn
* #google
=======================================
#Proxy #captcha #bypass #vpn #google ##How to bypass CAPTCHA when using a proxy

CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) is a test that is used to ensure that the user is a human and not a bot. It is often used on websites to prevent automated spam submissions. However, if you are using a proxy server, you may find that you are unable to bypass CAPTCHA. This is because proxies often share IP addresses with other users, which can make it difficult for websites to distinguish between humans and bots.

There are a number of ways to bypass CAPTCHA when using a proxy. Here are a few of the most common methods:

* **Use a CAPTCHA solver.** A CAPTCHA solver is a service that can automatically solve CAPTCHAs for you. There are a number of different CAPTCHA solvers available, both free and paid.
* **Use a VPN.** A VPN (virtual private network) can help you bypass CAPTCHA by masking your IP address. This makes it appear to websites that you are connecting from a different location, which can help you to bypass CAPTCHAs that are based on IP address.
* **Use a browser extension.** There are a number of browser extensions that can help you bypass CAPTCHAs. These extensions typically work by using a CAPTCHA solver or by masking your IP address.

If you are unable to bypass CAPTCHA using one of these methods, you may need to contact the website administrator and request that they whitelist your IP address.

##Additional tips

* If you are using a free proxy server, it is possible that the server is being used by other users to spam websites. This can result in your IP address being blacklisted by websites, which will make it more difficult to bypass CAPTCHAs.
* If you are using a VPN, make sure that you choose a reputable provider. Some VPN providers sell your data to third parties, which can increase your risk of being targeted by spam.
* Be careful when using browser extensions to bypass CAPTCHAs. Some extensions may contain malware or other malicious software.

##Hashtags

* #Proxy
* #captcha
* #bypass
* #vpn
* #google
 
Join ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top